12 hellige nætter før jul

12 hellige nætter før og efter jul


“Det er når der er mørkest omkring dig, du er mest åben for fødslen, eller spiren af lyset i dig. Netop tiden op til jul er årets mørkeste tid.

Tiden hvor lyset kan fødes i mørket”"Mit bud lyder sådan her: I skal elske hinanden, ligesom som jeg har elsket jer."

- Johannes 12

I de 12 hellige nætter før jul arbejder man med vækst af personligheden

Første hellige nat 13- 14 december.

"På samme måde som vandet, der nærer alt, og er en livsbetingelse for det meste liv her på jorden, vælger jeg på bedste vis at lade det, der kommer fra min hånd og min mund, være en gylden kilde af næring for mine omgivelser"


------

"Men den, som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som fremvælder til evigt liv."


Jesus sagde til dem: "Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den som tror på mig, skal aldrig tørste....."


Den, som tror på mig, af hans Liv skal der, som skriften har sagt, flyde levende vandstrømme"


"Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene.

  


Anden hellige nat 14 - 15. dec.

"Jeg forlader faderens hus, og i det jeg vender tilbage, frelser jeg"

I dag vælger jeg at huske det guddommelige væsen jeg først og fremmest er.

--------------

"Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; Nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.


Thi i Tro vandrer vi, ikke i beskuelse -


Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunne gribe det, efterdi jeg også er greben af Kristus Jesus.


Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig. I min faders hus er mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt at jeg går bort for at gøre en plads rede for jeg?Tredje Hellige nat 15. - 16. dec

I dag vælger jeg at tro på "mind over matter" - at jeg ved tankens kraft skaber lige netop det liv, jeg har"

--------

Og jeg siger jer: Pas på, hvordan i bruger denne verdens materielle værdier. Brug dem til at skaffe jer vender og vinde dem for Guds rige. Når penge ikke længere har gyldighed, så vil disse mennesker tage imod jer i de evige boliger". Jesus sluttede med følgende ord: "De der er ærlige og trofaste i det mindre væsentlige, vil også være det i det mere væsentlige. Men de, der ikke er til at stole på i det, som har ringe værdi, kan man heller ikke regne med i det, som har stor værdi. Hvis man ikke kan stole på jer med hensyn til denne verdens flygtige værdier, , kan man heller ikke betro jer de sande værdier.Og hvis i ikke kan tage vare på andres ejendom, hvem vil så give jer nogen, i kan kalde jeres eget?" Jesus fortsatte: " Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene og elske den anden, eller vil man satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både Gud og materialismen.


Det, som mennesket sætter højt, er uden værdi i Guds øjne.


Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret.  

Fjerde Hellige nat 16. - 17. Dec


"Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys"


Efterhånden som vi åbner øjenene mere og mere, ser vi også mere og mere af lyset. Og det er værd at huske i den forbindelse, at jp mere lys der tændes, jo tydeligere træder "skidtet" frem. Så selv om det nogen gange kan se rigtig skidt ud derude i den fysiske verden, så husk dette.


Jeg er lyset, du er lyset, vi er lyset. Alt er lyset - selv det, vi med menneskelige øjne ser mørket.


--------------


Atter talte Jesus til og sagde: "Jeg er verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys"


Gud sagde: "Der skal være lys!" Og der blev lys.

Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat.

Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.


Og dette er Dommen, at lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede mørket mere end lyset; thi deres gerninger vare onde.


I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys....I er jordens salt, Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. 

I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære. 


Og han, der sidder på tronen, sagde: "se, jeg gør alting nyt" Og han sagde: "Skriv! For disse ord er troværdige og sande." Og han sagde til mig: " Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.Femte Hellige nat 17. - 18. Dec


Jeg er et spirituelt væsen, der har en fysisk oplevelse, ikke omvendt.


"Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg."


Jeg erkender at jeg både har en fysisk del og en åndelig del. Når jeg vælger verden fra den åndelige side, bliver både jeg og verden større og større, og alt er strålende.


--------


For før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.


I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelses plan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus både det himmelske og det jordiske. 


"Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud - for de skal få del i Guds rige. Velsignede er de, der sørger over situationen - for de skal blive trøstet. Velsignede er de ydmyge - for de skal få landet i eje. Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed - for de skal få slukket deres tørst. Velsignede er de barmhjertige - for de skal mødes med barmhjertighed. Velsignede er de rene af hjertet - for de skal få lov at se Gud. Velsignede er de der stifter fred - for de skal kaldes børn af Gud. Velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje - for de skal få del i Guds rige.


Thi han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje;


Herrens engel slår lejr om dem, der frygter ham, og frier dem.


Red mig og vær mig en tilflugtsklippe, en klippeborg til min frelse; for du er min klippe og borg.


Er du Guds søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine engle befaling om dig, og de skulle bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten.


thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befalinger om dig, at de skulle bevare dig....  


Sjette Hellige nat 18. - 19. Dec


"Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler."


Ved at opbygge min krop med sund og nærende kost, tanker, følelser og omgivelser, giver jeg min sjæl de bedste betingelser for at rejse mig fra den fysiske krops begrænsninger og udleve den magiske virkelighed, hvor jord og himmel er et,


---------


Øjet kan ikke sige til hånden: "Jeg har ikke brug for dig" eller hovedet til fødderne "Jeg har ikke brug for jer". Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de nødvendige, og de lemmer som vi synes, er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed; de  andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver en legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig.Et glad hjerte giver en sund krop, nedtrykthed dræner ens livsmod.


Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære: at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærlighed, i udholdenhed; ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode.


Gud har ikke givet os en ånd, der gør os frygtsomme, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.
Syvende Hellige nat 19. - 20. Dec."Jeg er det, og det er jeg."


Vi er alle et - jeg er det, og det er jeg.


----------


Gud sagde "Der skal være lys" og der blev lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen den første dag.


I begyndelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.


Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.


Gud svarede Moses: Jeg er den, jeg er" Og han sagde: Sådan skal du sige til Israelitterne: "Jeg Er har sendt mig til jer."Ottende Hellige nat 20. -21. Dec.


Jeg er den, der som moderen sætter nye frø (Tanke og manifaestations- børn) i verden, med alt hvad jeg gør og er.Jeg ER alt, der er....

---------


"Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discibel. Den, der ikke bærer sit og går i mit spor, kan ikke være min discibel.


Sallige er jeres øjne, frodi de ser, og jeres ører fordi de hører. For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.


"Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle de andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.


Endeløs tomhed,

sagde prædikeren,

endeløs tomhed, 

alt er tomhed.


 


Niende Hellige nat 21. - 22. Dec


"Jeg vælger den vej der går mellem de to store kraftlinier"


Dagens ord er balance. Som et pendul, der kan komme helt ud til begge sider, men hvor balancen er i midten. Derfor går jeg, og derfor søger jeg vejen i midten.


I dag ærer jeg mørket i dets kulmination. Jeg mærker og ser jeg alle de kvaliteter, der er ved de mørke timer, og de muligheder, de giver til mig. Og så husker jeg, at det kun er på grund af den mørke nattehimmel, at jeg er i stand til at se stjernerne på himlen.


I dag ser jeg at både lys og mørke er uadskillelige i min oplevelse af livet. For hvis det hele kun var lyst, ville jeg slet ikke kunne opfatte lyset, og hvis det hele var mørkt, ville jeg ikke vide, at det var mørkt.


------


Min søn, bevar fornuft og omtanke.

lad dem ikke vige fra dine øjne.

de skal blive til liv for dig

og være et yndigt smykke om din hals.

Da går du trygt af din vej

of støder ikke din fod.


De var næsten fremme ved den landsby de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: "Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld." Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; mens så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: "brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os?"


Siger jeg: "Mørket skal dække mig, 

lyset blive til nat omkring mig."

Så er mørket ikke mørke for dig,

natten er lys som dagen,

mørket er som lyset.

Tiende Hellige nat, 22. - 23. Dec

"Uanset mængden af mørke i verden vil det ALTID gøre en forskel, at der findes bare ét kærligt menneske.

Du kan påvirke og være kærlig mod ved de mennesker (dyr og natur), der omkring dig, og de kan påvirke og være kærlige ved dem der er omkring dem osv. Og til sidst har vi via "ringene i vandet" spredt kærligheden hele vejen rundt om jorden og tilbage igen.

En kærlig gerning kan ALTID betale sig. Uanset om der er åbent for, at den bliver modtaget lige det pågældende øjeblik. Hvis vedkommende ikke er klar, så vil den kærlighedsenergi sværme rundt omkring vedkommende, indtil der en dag åbnes et hul, hvor den kan smutte igennem.

Når du er din kærlighed og dit lys, og du spreder det i verden, så vil du altid fremstå som sejrrig i kærlighedens navn. Husk det!

-------

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden.


Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. 


I har hørt at der er sagt: "Du skal elske din næste og hade din fjende." Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at i må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.


Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud for Gud er kærlighed.


 

Ellevte Hellige nat, 23. - 24. Dec


Det er ikke gennem at opnå det vi ønsker, at vi oplever glæde. Det er Gennem glæde vi opnår det, vi ønsker.

Julen er den tid på året hvor naturen går i hvile, og hvor det også for den menneskelige cyklus både fysisk, mentalt og psykisk er naturligt at gå i hvile. Julen, hvor vi fejrer lyset, enten i form af et nyt solår, en lille dreng, der blev født, eller hvad vi lægger i det, er en tid for hvile, nydelse og kærlighed.

I stedet for at fokuserer på det materielle, fokuser i stedet at mærke energien, mærk dine medmennesker, mærk roen, mærk kærligheden, mærk samværet og samhørigheden med alle de mennesker, du elsker.


------


Også i sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.


Du forvandlede min klage til dans,

du tog min sørgedragt af mig,

og klædte mig i glæde,


Så spis da dit brød med glæde .

og drik din vin af et glad hjerte,

for Gud allerede sagt god for, hvad du gør.


De, der sår under tårer.

Skal høste under jubel.


Tolvte Hellige nat 24. - 25. dec.

Opslugt af de jordiske glæder og trænglser har vi glemt det, vi er og kommer fra, og vender derfor ofte ryggen hertil. Med lyset i ryggen ser vi mere tydeligt viores "skygger", og disse kan nogen gange blive så store, at vi fokuserer på skyggen i stedet for det lys, der viser og vej, og som danner skyggen.


Lad os blive som børn igen. Lad os lytte ekstra godt efter, når vi hører englesang lang, langt borte. Lad os knibe øjnene sammen og fokusere vores øjne, når vi synes, vi ser noget smukt og mirakuløst. Og lad os øve os på at det gode, vi vil, og tilgive os selv, når vi kommer til at gøre det "onde", vi ikke vil.


-------


Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.

"Jeg vil have, at I elsker hinanden"